فروشگاه


اپلیکیشن فروشگاه-عمومیاپ سیستم فروش باکس- جهت ثبت کالا با استفاده از دوربین و بارکد موجود روی کالا- استفاده به عنوان pos-اتصال به بارکدخوان

فروشگاه محل

تصاویر محیط سیستم


دانلود

دانلود اپ