اپ تعمیر و نگهداری


اپ سیستم به پروازاپ تعمیر و نگهداری

با کمک این اپ ساعت کاری افراد برای تسک های تعمیرات هواپیما ثبت می شود و وظیفه اپ ثبت و نگهداری ساعات کاری پرسنل است

اپ جهت خواندن بارکد تسکها و شروع و پایان هر تسک

تصاویر/ویدئوها

دانلود

دانلود اپ