سامانه حمل بار -سیبارسامانه حمل بار -سیبار


برو به سیستم

 سامانه حمل بار -سیبار

در سامانه حمل بار "سیبار" درخواست کنندگان حمل بار با ثبت مشخصات و مبدا و مقصد بار ، درخواست خود را ثبت می کنند . رانندگان پیشنهاد های خود را اعلام و صاحب بار از بین پیشنهاد ها بهترین پیشنهاد را انتخاب می کند و با راننده تماس میگیرد.