سامانه حمل بار -سایبار


سامانه حمل بار -سایبار سامانه حمل بار -سایبار

در سامانه حمل بار "سایبار" درخواست کنندگان حمل بار با ثبت مشخصات و مبدا و مقصد بار ، درخواست خود را ثبت می کنند . رانندگان پیشنهاد های خود را اعلام و صاحب بار از بین پیشنهاد ها بهترین پیشنهاد را انتخاب می کند و با راننده تماس میگیرد.

تصاویر محیط سیستم