مدیریت پارکینگ


سامانه رزرو پارکینگ-یافتن جای پارک - مدیریریت پارکینگمدیریت پارکینگ

سامانه رزرو پارکینگ-یافتن جای پارک - مدیریریت پارکینگ

(جاچارک24) با دسترسی به یک شبکه گسترده از فضاهای پارکینگ عمومی و خصوصی . با همکاری نزدیک با صاحبان آنها ،جهت رسیدن به هدف رفع مشکلات کمبود پارکینگ طراحی شده است.

  • برنامه تلفن هوشمند رایگان برای کمک به شما در یافتن مکان های پارک موجود
  • به شما امکان می دهد پارکینگ خیابان و مجتمع ها و همچنین پارکینگهای شخصی را پیدا کنید
  • استرس ناشی از پارک در جایی را که با آن آشنایی ندارید ، نخواهید داشت

تصاویر محیط سیستم