41تعداد مقالات

بیشتر ...

واحد شمارش کالا و تبدیل واحدها

بیشتر ...

چگونه درخواست قطعات را ثبت کنیم

بیشتر ...

چگونگی ثبت رسید انبار (رسید در هر کدام از ایستگاهها)

بیشتر ...

چگونه گردش یک قطعه را مشاهده کنیم (کاردکس )

بیشتر ...

نحوه ثبت Part جدید و alternate حداقل موجودی آن قطعه

بیشتر ...

راهنمای سیستم از چه مسیری قابل دسترس است

بیشتر ...

چگونه موجودی قطعات را چک کنیم

بیشتر ...

تخصیص چند پست سازمانی به یک فرد

بیشتر ...

جابجایی قطعه بین انبارها

بیشتر ...

جابجایی قطعه بین هواپیماها بدون عودت به انبار

بیشتر ...

گردش کار درخواستها

بیشتر ...

فرایند گردش کار

بیشتر ...

ثبت درخواست

بیشتر ...

ثبت درخواست با موبایل

بیشتر ...

تایید سرپرست

بیشتر ...

تایید مدیر شیفت

بیشتر ...

تایید مدیر خط

بیشتر ...

بررسی انبار

بیشتر ...

برگه های ورود خروج پروازها

بیشتر ...

نحوه ورود به راهنمای سیستم

بیشتر ...

ایجاد برنامه جدید

بیشتر ...

انواع زمانها قبل - مابین - بعد از پرواز

بیشتر ...

زمان پروازها بر اساس نوع هواپیما

بیشتر ...

ثبت مسیرها

بیشتر ...

تعیین زمان مسیر ها بر اساس نوع هواپیما

بیشتر ...

ثبت روت ها

بیشتر ...

ثبت برنامه هفتگی

بیشتر ...

موجودی ناوگان

بیشتر ...

تولید برنامه نهایی بر اساس برنامه هفتگی

بیشتر ...

ایجاد برنامه هفتگی مسیرهای پروازی به صورت گرافیکی (کشیدن و انداختن)

بیشتر ...

تولید برنامه هفتگی با استفاده از Drag & Drop

بیشتر ...

نرخ پایه پروازها

بیشتر ...

ثبت فرمولهای قیمت گذاری

بیشتر ...

ثبت پلان صندلی ها

بیشتر ...

پلان نرخ گذاری

بیشتر ...

بیشتر ...

نرم افزار مدیریت MRO و عملیات پرواز

بیشتر ...

نرم افزار انبار گردانی

بیشتر ...

CRS

بیشتر ...

MRO

بیشتر ...