صورتوضعیت های عمرانیسیستم تهیه صورتوضعیت های عمرانیصورتوضعیت های عمرانی

تهیه صورت وضعیتهای دوره ای - متره - برآورد - پیشنهاد - تعدیل - ایجاد ارتباط یکپارچه بین پیمانکارو مشاور و کارفرما - نسخه آنلاین رایگان و...


 • تهیه صورت وضعیتهای عمرانی
 • آرشیو کلیه اسناد مرتبط با صورتوضعیت
 • خلاصه متره
 • برگه مالی
 • پیشنهاد قیمت
 • تعدیل
 • تست آنلاین

امکانات • پروفایل شرکت/سازمان
 • ویرایش راهنما
 • تعریف پروژه های عمرانی
 • پروژه ها
 • شرکتها
 • معرفی سیستم (مدیریت صورتوضعیتهای عمرانی-شاخص)
 • قراردادها
 • نوع شرکت
 • واحدهای اندازه گیری
 • فهرست بها -سال
 • رشته های فهرست بها
 • فصول فهرست بها
 • لیست فهرست بها
 • شاخصهای سه ماهه - رشته
 • شاخص های سه ماهه- فصول
 • صورتوضعیتها
 • ابعاد مطابق اجرا(نام عملیات اجرایی)
 • پارامترهای عملیات اجرایی

مقالاتقیمتimage

فرم درخواست


جهت سفارش /دمو فرم روبرو را تکمیل کنید

 • نصب سیستم روی سرور شما
 • ارسال ویدئو های پرزنت محصول
 • دموی حضوری