فروش بلیط آنلاین


فروش بلیط آنلاینکنسرت گزاران ، مدیران سالن ها ، شرکتها ، برگزارکنندگان همایشها ، مجامع عمومی جلسات و رویدادها می توانند از این سامانه (تیکتاپ) جهت فروش بلیط استفاده نمایند. ثبت رویداد ، مدیریت فروش بلیط ، ثبت ورود و خروج افراد به سالن ، نظر سنجی و رای گیری و ....

سیستمهای فرعی مرتبط فروش بلیط آنلاین

https://event.ticketup.ir

فروش بلیط رویدادها


فروش بلیط


اپ مدیریت فروش بلیط

اپ مدیریت فروش بلیط

xamarin

تصاویر/ویدئوها

ویژگیهای سیستم