سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی

سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) چیست؟
سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) یک نرم‌افزار جامع است که به سازمان‌ها کمک می‌کند تا فرآیندهای مختلف خود را به طور یکپارچه مدیریت کنند. این سیستم اطلاعات و داده‌های مربوط به بخش‌های مختلف سازمان را در یک مخزن واحد جمع‌آوری می‌کند و با خودکارسازی وظایف و ارائه گزارش‌های جامع، به مدیران و کارکنان در تصمیم‌گیری‌های بهتر و افزایش کارایی کمک می‌کند

ساب سیستم ها

سیستم جامع انبار-سفارشات-اموال-حسابداری شامل زیرسیستم‌های مختلفی است که با یکدیگر کار می‌کنند تا به طور یکپارچه زنجیره تامین، فرآیندهای سفارش‌گیری، مدیریت دارایی‌ها و حسابداری یک سازمان را مدیریت کنند

زیر سیستم تولید

برنامه ریزی تولید: این زیر سیستم به سازمان کمک می کند تا برنامه تولید خود را برنامه ریزی کند.
مدیریت مواد: این زیر سیستم به سازمان کمک می کند تا سطح موجودی مواد خود را مدیریت کند.
کنترل کیفیت: این زیر سیستم به سازمان کمک می کند تا کیفیت محصولات خود را کنترل کند.
لجستیک: این زیر سیستم به سازمان کمک می کند تا محصولات خود را به مشتریان خود تحویل دهد.

زیر سیستم منابع انسانی

حقوق و دستمزد: این زیر سیستم حقوق و دستمزد کارکنان را محاسبه و پرداخت می کند.
استخدام: این زیر سیستم به سازمان کمک می کند تا کارکنان جدید را استخدام کند.
مدیریت عملکرد: این زیر سیستم به سازمان کمک می کند تا عملکرد کارکنان خود را ارزیابی کند.
آموزش: این زیر سیستم به سازمان کمک می کند تا به کارکنان خود آموزش دهد.

زیر سیستم مالی

 • حسابداری: این زیر سیستم تمام تراکنش های مالی سازمان را ثبت و گزارش می دهد.
 • ترازنامه: این زیر سیستم وضعیت مالی سازمان را در یک نقطه خاص در زمان نشان می دهد.
 • بودجه بندی: این زیر سیستم به سازمان کمک می کند تا درآمدها و هزینه های خود را پیش بینی و کنترل کند.
 • گزارش دهی مالی: این زیر سیستم گزارش های مالی مختلفی را برای استفاده مدیران و ذینفعان ارائه می دهد.

زیر سیستم خرید

 • درخواست خرید: این زیر سیستم به سازمان کمک می کند تا درخواست خرید مواد را از بخش های مختلف سازمان جمع آوری کند.
 • مدیریت قرارداد: این زیر سیستم به سازمان کمک می کند تا قراردادهای خود را با تامین کنندگان مدیریت کند.
 • تایید کننده ها: این زیر سیستم به سازمان کمک می کند تا درخواست های خرید را تایید کند.

زیر سیستم خدمات

 • مدیریت مشتری: این زیر سیستم به سازمان کمک می کند تا با مشتریان خود ارتباط برقرار کند.
 • اتوماسیون خدمات: این زیر سیستم به سازمان کمک می کند تا درخواست های خدمات مشتری را به طور خودکار پردازش کند.
 • مدیریت پروژه: این زیر سیستم به سازمان کمک می کند تا پروژه های خود را مدیریت کند.

زیر سیستم زنجیره تامین

 • مدیریت سفارش: این زیر سیستم به سازمان کمک می کند تا سفارشات مشتریان خود را مدیریت کند.
 • مدیریت موجودی: این زیر سیستم به سازمان کمک می کند تا سطح موجودی مواد خود را مدیریت کند.
 • تدارکات: این زیر سیستم به سازمان کمک می کند تا مواد مورد نیاز خود را از تامین کنندگان خریداری کند.